juli 14, 2024

Over het project

Het begin van het Project Water zoekt vrouw
Begin 2014 hebben twee waterschapbestuurders (Thea de Roos & Klazien Hartog) besloten om actie te ondernemen teneinde de diversiteit in het waterschapsbestuur van de toekomst verder vorm te geven. Beiden constateerden dat er in het waterschapsbestuur behoefte is aan vrouwelijke vertegenwoordiging. Het project Water zoekt vrouw is bedoeld om de diversiteit in het waterschapsbestuur te borgen en waar nodig te vergroten. Mede door deze website en daarnaast het gebruiken van overige media-kanalen hopen zij een beeld te vormen waar de behoefte ligt en hoe wij allen de diversiteit vorm kunnen geven binnen het bestuur.

Binnen het project Water zoekt vrouw zal naar mogelijkheden gezocht worden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke doel van het project Water zoekt vrouw is ervoor te zorgen dat het aandeel vrouwelijke vertegenwoordigers binnen de diverse waterschapsbesturen niet verder terugloopt, maar juist wordt vergroot.

Een van de doelen van Water zoekt vrouw was een hoog percentage vrouwen die zich verkiesbaar willen stellen tijdens de verkiezingen voor het waterschap op 18 maart 2015.Dit is behaald, er stonden meer vrouwen op de kieslijsten dan voorgaande jaren.

In 2019 steeg dit aantal met 36%. Een goede ontwikkeling. Groen, Water en Land, het waterplatform waar initiatiefnemer Klazien Hartog deel van uitmaakt behaalde daarbij het beste resultaat, zij hadden de meeste vrouwelijke kandidaten op de lijst, 50/50.


De start: Een initiatief van twee watervrouwen

In 2014 zijn Klazien Hartog en Thea de Roos het project Water zoekt vrouw in de huidige vorm gestart. Tijdens eerdere verkiezingen in het waterschap was een soortgelijk project gestart, maar niet in deze vorm. Thea en Klazien vonden dat het project Water zoekt vrouw opgepakt moest worden omdat diversiteit in het waterschapsbestuur van groot belang is.

Thea de Roos heeft inmiddels afscheid genomen van het waterschapsbestuur maar ondersteunt het project nog wel. Klazien heeft in 2022 samen met Evelien het project voorgezet.

Klazien Hartog is hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vice-voorzitter van het Platform Slappe Bodem. Tevens is zij lijsttrekker voor de verkiezingen van het waterschap voor het waterplatform Groen, Water & Land in maart 2023.
Evelien van Roijen is algemeen bestuurslid in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en fractiegenoot van Klazien. Evelien staat op de derde plaats op de kieslijst van het waterplatform Groen, Water & Land.


Klazien Hartog

Klazien Hartog (geboren Zaanse/ nu Egmond aan Zee) werd tijdens de verkiezingen in 2009 met voorkeursstemmen gekozen om plaats te nemen in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier namens het waterplatform Groen, Water & Land. In 2015 & 2019 werd Groen, Water & Land de grootste partij.

Inmiddels is Klazien hoogheemraad met als portefeuille Integraal Watersysteem Stedelijk gebied & watererfgoed. Ze is bij de verkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van het waterplatform Groen, Water & Land, een platform dat alle belangen uit de regio Noord Holland vertegenwoordigt. ,, Waterschappen moeten zorgen voor droge voeten voor iedereen in Noord Holland’, zo verwoord Klazien het standpunt van het platform. Het platform GWL is ontstaan vanuit de waterschapsverenigingen in de regio die van oudsher zitting hadden in de besturen van de waterschappen in de polders van Noord Holland.

Daarnaast is zij vice-voorzitter van het Platform Slappe Bodems & bestuurslid van de Stichting Waterrecreatie Nederland. Komend jaar neemt Klazien het stokje van coordinator/voorzitter Leonie over en zal zij het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders: Waterlelienetwerk verder coördineren en uitbouwen.


Evelien van Roijen
In 2008 werd landelijk overgestapt van een personenstelsel naar een lijstenstelsel bij de waterschapsverkiezingen. Ik heb toen voor de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een campagne georganiseerd om meer vrouwen op de verkiezingslijsten te krijgen. Karla Peijs, de toenmalige commissaris van de Koningin in Zeeland heeft hiervoor de aftrap gegeven. Ik leerde toen dat er ontzettend weinig vrouwen in waterschapsbesturen zaten, terwijl juist vrouwen alle dagen met water bezig zijn. Het is en blijft bijzonder dat juist vrouwen het beheer en de besluiten van waterschappen eenzijdig overlaten aan een grote meerderheid van mannen.


Thea de RoosRijnland-0520

Thea de Roos-van Rooden (Haarlem) werd per 1 mei 1997 benoemd tot dijkgraaf van het in 2003 opgeheven waterschap Het Lange Rond (Alkmaar). Om meer vrouwen te stimuleren zich verkiesbaar te stellen voor het waterschapsbestuur richtte zij in 2000 het vrouwennetwerk Waterlelie op. Tijdens de waterschapsverkiezingen in november 2008 werd zij voor de PvdA in het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland (Leiden) gekozen met 5809 voorkeurstemmen. Daarna kwam zij in het dagelijks bestuur  met als portefeuille Veiligheid, Keur en Erfgoed.

In 2011/2012 was zij ambassadeur diversiteit namens het A&O fonds waterschappen. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer pleitte zij voor rechtstreekse waterschapsverkiezingen als beste garantie om meer vrouwen in het waterschapsbestuur te krijgen. Als spin off van dit ambassadeurschap werd er een nulmeting diversiteit uitgevoerd bij  Rijnland. In  2013 droeg zij het ambassadeurschap over aan Klazien Hartog, dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.